Κρήτη | 11.09.2013

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για την ολοκλήρωση των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2013 της ΕΠΑΣ Χανίων και του ΕΠΑΛ Κισάμου, σύμφωνα με το αρθρο 14 παρ 16 του Ν.1566/85 και το υπ. αριθ.πρωτ. 125257/Δ2/9-9-2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, θα προσλάβει τους παρακάτω εκπαιδευτικούς:

ΠΕ18.04 Αισθητικής

ΠΕ14.01 ομαδοποιημένη ειδικότητα (ιατρών, οδοντιάτρων, φαρμακοποιών, νοσηλευτών)

ΠΕ 18.33 Βρεφονηπιοκόμων

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στη Δ.Δ.Ε Χανίων έως και την Παρασκευή 13-09-2013 και ώρα 11:00 π.μ συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Επικυρωμένο πτυχίο της ειδικότητας ή/και Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Για πτυχία εξωτερικού απαιτείται θεωρημένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, της επίσημης μετάφρασης και της αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για διδασκαλία σε σχολεία Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Απολυτήριο Λυκείου ή Εξαταξίου Γ/σίου για κατόχους πτυχίων εξωτερικού ή πιστοποιητικό επιπέδου Γ2 για την απόδειξη της Ελληνομάθειας.

Βεβαίωση Α.Σ.Π.Ε για πολυτέκνους και πιστοποιητικά για τις ειδικές κατηγορίες.

Για την επιλογή των εκπαιδευτικών θα ληφθούν υπόψη τα κριτήρια της 111192/Δ1/09-08-2013 εγκύκλιου του Υ.ΠΑΙ.Θ πρόσληψης Ωρομισθίων και Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα