Κρήτη | 01.05.2013

Την Πράξη υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Όλοι Μαζί», στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας»

Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Σητείας Θοδωρή Πατεράκη, τον Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Όλοι Μαζί» κ. Νικόλαο Πετράκη και τον Διαχειριστή κ. Μανώλη Τσαντάκη, η Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Την Πράξη υλοποιεί η  Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Όλοι Μαζί», στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Η Α.Σ. είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και συστάθηκε με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος αυτού.
Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» συμμετέχουν 9 τοπικοί φορείς: Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (Συντονιστής Εταίρος), Δήμος Ιεράπετρας, Δήμος Σητείας, Επιμελητήριο Λασιθίου, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου, Ένωση Ξενοδοχείων Σητείας, Ένωση Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης, ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης, Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ Α.Ε. 

Η πράξη αυτή αποτελεί  μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων:
 ανέργων-εγγεγραμμένων στους καταλόγους του ΟΑΕΔ,
 ασφαλισμένων στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα
 νέων επιστημόνων 
βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ίδιων αλλά και τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης, που είναι η περιοχή εντός των  γεωγραφικών ορίων των Δήμων Ιεράπετρας και Σητείας.
Η πράξη έχει ως αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο:
 Την προετοιμασία και προώθηση μέρους των 100 ωφελούμενων της πράξης σε θέσεις απασχόλησης τουλάχιστον για 3 μήνες.

 Την προετοιμασία και την βήμα – βήμα στήριξη μέρους των υπόλοιπων 100  ωφελούμενων  της πράξης για έναρξη ατομικής ή συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (με αιχμή την κοινωνική οικονομία).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις δημοσιότητας-ευαισθητοποίησης, μελέτες τοπικής αγοράς, επιδοτούμενης κατάρτισης/ εξειδικευμένης επιμόρφωσης, συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση.
Μέσω του προγράμματος, θα δοθούν στα άτομα που θα το παρακολουθήσουν ευκαιρίες:
 Επιδοτούμενης κατάρτισης
 ενημέρωσης – συμβουλευτικής
- προώθησης στην απασχόληση

Για την κατάρτιση-επιμόρφωση: Θα πραγματοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης με εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα (μεικτά).
Τα προγράμματα αυτά θα αφορούν τα παρακάτω αντικείμενα:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αριθμός Ατόμων    Διάρκεια σε ώρες  Εκπαιδευτικό επίδομα/ώρα (μεικτά)
Παραγωγή εμπορία και τυποποίηση παραδοσιακών γλυκών και εδεσμάτων  25 150 5,00€
Τυποποίηση επεξεργασία και προώθηση τοπικών προϊόντων (μέλι, λάδι, κρασί κ.λ.π.) 25 150 5,00€
Κατάρτιση στελεχών κατ’ οίκον φροντίδας ατόμων που χρήζουν βοήθειας 25 150 5,00€
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία  25 150 5,00€

Για την ενημέρωση - συμβουλευτική: Όλοι όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα συναντήσεων συμβουλευτικής στήριξης 20 ωρών, είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο. Στόχος είναι η προετοιμασία για την προώθησή τους σε θέσεις εργασίας ή για τη δημιουργία επιχειρήσεων. Θα παρασχεθεί εξειδικευμένη συμβουλευτική και στους επιχειρηματίες που θα προσλάβουν ωφελούμενους.

Για την προώθηση στην απασχόληση: Θα ενημερωθούν – ενεργοποιηθούν τοπικοί εργοδότες για πρόσληψη ορισμένου αριθμού ανέργων.

Επίσης, θα γίνει προσπάθεια να δημιουργηθούν με τη συμμετοχή ορισμένου αριθμού ανέργων νέες επιχειρήσεις – και επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας βάσει του νέου νομικού πλαισίου το οποίο είναι υποστηρικτικό και ευνοϊκό.
Θα εκπονηθούν  ατομικά σχέδια δράσης για τον καθένα ωφελούμενο, ενώ για τους ωφελούμενους που θα αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα θα εκπονηθούν και Επιχειρηματικά Σχέδια (αιχμής Κοινωνικής Οικονομίας), και θα ετοιμαστεί δωρεάν ο φάκελος τους για την υπαγωγή τους σε πρόγραμμα επιδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
 Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Ιεράπετρας η Σητείας.
 Οι άνεργοι να είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ πρέπει να έχουν ατομικό εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις που δεν υπερβαίνει τις 3.000€ για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 €. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.
 Οι νέοι επιστήμονες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες, για την προμήθεια  της αναλυτικής πρόσκλησης και της αίτησης συμμετοχής, καθώς και για τη κατάθεση της αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 8:30-15:00 στο Info Kiosk που έχει στηθεί στην:

1. ΣΗΤΕΙΑ
Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ
Διεύθυνση: Ανθέων 5, 72300 Σητεία
            Τηλέφωνα: 28430-23590 και 25887,   Φαξ: 28430-25341

2. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Δήμος Ιεράπετρας,  Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΕΙΑ
Διεύθυνση: κτίριο Μελίνα Μερκούρη, Δημοκρατίας 31, β όροφος Τ.Κ. 72200
Τηλέφωνο: 28423-40326


Για περισσότερες πληροφορίες, για την προμήθεια  της αναλυτικής πρόσκλησης και της αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση:   http://topsa.oas.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής:  22 Απριλίου 2013
Ημερομηνία λήξης υποβολής:      31 Μαΐου 2013

1. Εάν είστε ενδιαφερόμενος και πληροίτε τις προϋποθέσεις, μπορείτε να κάνετε αίτηση για την ένταξη σας στο πρόγραμμα.

2. Εάν είστε κοινωνικός φορέας, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για την έναρξη του προγράμματος και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει.

3. Εάν είστε επιχειρηματίας και θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μας και να στηρίξετε έμπρακτα την προσπάθεια, παρακαλούμε για την εξέταση δυνατοτήτων πρόσληψης ανέργων οι οποίοι θα ωφεληθούν από τις δράσεις του προγράμματος. Επίσης, παρακαλούμε για την εν γένει προώθηση της ενημέρωσης σε φορείς και επιχειρήσεις οι οποίοι θα μπορούσαν να στηρίξουν το έργο μας.

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα