Κρήτη | 17.06.2013

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

 Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει τους νέους αγρότες, έτους ένταξης 2009, τα παρακάτω:

1. Τελευταίες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής φακέλων πληρωμής 2ης δόσης είναι 25/6/2013 και 29/6/2013. Ως εκ τούτου θα πρέπει να υποβληθούν εμπρόθεσμα οι φάκελοι ανεξάρτητα έλλειψης δικαιολογητικών που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των δικαιούχων.  

Η υποβολή των φακέλων 2ης ή 2ης και 3ης  δόσης  θα γίνεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Ν. Πλαστήρα 100 – Ηράκλειο) σε δύο (2) αντίγραφα με τα καθορισμένα δικαιολογητικά.

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να εκπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις, που έχουν αναλάβει με την υπογραφή της σύμβασης, όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 2 της «Απόφασης Έγκρισης» που διατηρούν στο αρχείο τους, στα ορισμένα χρονοδιαγράμματα κατά περίπτωση.

3. Η τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων (άρθρο 3 της ίδιας απόφασης), πιστοποιείται με την προσκόμιση κάθε χρόνο στην ίδια  Δ/νση, των ορισμένων δικαιολογητικών, δηλ.:

• Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης
• Φορολογική Δήλωση (Ε1) και εκκαθαριστικό
• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΟΓΑ
• Πρόσφατη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Επίσης να τηρούν απλοποιημένη λογιστική.

Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή φακέλου εμπρόθεσμα καθώς και η μη τήρηση των υποχρεώσεων, θεωρείται αθέτηση των δεσμεύσεων του προγράμματος, που οι δικαιούχοι έχουν αναλάβει, πράγμα που επισύρει κυρώσεις και συγκεκριμένα την επιστροφή της 1ης δόσης που έχει ήδη χορηγηθεί.

Παρακαλούμε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας έγκαιρα προς αποφυγή των συνεπειών της απένταξης. 
Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία με τους Γεωτεχνικούς – Μελετητές θεωρείται επιβεβλημένη.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Ν. Πλαστήρα 100 – Ηράκλειο, τηλ. 2810-309225 & 29).   

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα