Κρήτη | 30.01.2015

Διαγωνισμός για «Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων» στο Δήμο Ιεράπετρας

Προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την εκτέλεση της πράξης «Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων» Δήμου Ιεράπετρας.

Η υπηρεσία αφορά την εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 61.500,00 € με ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18/2/2015 ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα από την αρμόδια επιτροπή. Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 09:30 και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 10.00

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προμηθευτών ή συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα υπό προμήθεια είδη και είναι γραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ) ήτοι 1000,00 €.

Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης και του εντύπου προσφοράς μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δημαρχείο Ιεράπετρας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Λευτέρης Δραγασάκης) με κόστος 10 €. Τα τεύχη της διακήρυξης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.ierapetra.gov.gr/ όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα προμηθευτούν χωρίς κόστος.

Σημείωση: Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ' αυτής. Το ηλεκτρονικό έντυπό εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποσταλθεί στο e-mail dimosierapetras@0448.syzefxis.gov.gr. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος ο Δήμος μας δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν ενημερωθεί σε πιθανές τροποποιήσεις των στοιχειών του διαγωνισμού. Επιπλέον για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.

radiolasithi

Newsroom

Όλες οι ειδήσεις

Διαβάζονται τώρα